Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Personuppgiftspolicy

Behandlingen av personuppgifter hos Föreningen NIX-Telefon (NIX-Telefon)

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på NIX-Telefon. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. NIX-Telefon kommer inte att behandla dina personuppgifter på annat sätt än som nedan beskrivs.

NIX-Telefons syfte

NIX-Telefon syftar till att erbjuda ett spärregister där du som fysisk person, som har ett telefonabonnemang, kan anmäla att du önskar att inte bli kontaktad på ett visst telefonnummer i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

NIX-Telefon ger genom spärregistret näringsidkare tillgång till ett centralt register med fysiska personers telefonnummer som uttryckligen har uppgett att de inte vill bli kontaktade via telefon i något av ovan nämnda syften.

Med fysiska personer förstås här konsumenter och enskilda näringsidkare.

Personuppgifts­ansvarig

NIX-Telefon är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom NIX-Telefon. Om NIX-Telefon anlitar en underleverantör för att få hjälp med behandling av personuppgifter är underleverantören personuppgiftsbiträde. Om NIX-Telefon anlitar ett personuppgiftsbiträde ska alltid ett avtal tecknas. Avtalet ska reglera vilka rättigheter och skyldigheter som NIX-telefon och personuppgiftsbiträdet ska ha när personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för NIX-telefons räkning. På så sätt garanteras att säkerhet och sekretess för personuppgifter inte påverkas negativt till följd av att NIX-Telefon väljer att anlita personuppgiftsbiträdet istället för att själv utföra behandlingen.

NIX-Telefon har utsett ett Dataskyddsombud. Till Dataskyddsombudets arbetsuppgifter hör bland annat att övervaka NIX-Telefons efterlevnad av den vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftningen och NIX-telefons interna policys avseende data- och integritetsskydd, vara en intern resurs i dataskyddsfrågor, vara tillgänglig för frågor avseende dataskydd från dig samt samråda med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) vid tveksamhet huruvida viss personuppgiftsbehandling är tillåten eller inte. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom NIX-Telefon eller om du önskar att utnyttja någon av dina rättigheter enligt nedan kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post info@nixtelefon.org eller telefon 010 – 1810306.

Om du (i) har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, (ii) anser att denna policy inte efterlevs av NIX-Telefon, eller om du (iii) önskar utöva dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud under adressen: Mattias Lindberg, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm alternativt via epost nixdataskydd@twobirds.com. Notera att vi endast kan tillhandahålla registerutdrag efter att vi har identifierat dig. Vi rekommenderar därför att du skickar en egenhändigt undertecknad begäran via vanlig post.

Behandling av dina personuppgifter

När du anmäler ditt telefonnummer hos NIX-Telefon, via till exempel telefon, via vår hemsida eller via brev, kommer ditt telefonnummer, (som räknas som dina personuppgifter) att registreras i vår databas och användas för administration av din spärr, och leverans av uppgifterna till NIX-Telefons kunder. Personuppgifterna kan komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av NIX-Telefons tjänster. Du måste inte lämna dina personuppgifter till NIX-telefon, men om du ej gör det kan NIX-Telefon inte tillhandahålla din NIX-spärr.

Den lagliga grunden för NIX-Telefons behandling av dina personuppgifter är att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst. NIX-Telefon kommer då att gallra dina personuppgifter, vilket innebär att NIX-Telefon inte längre kan upprätthålla din NIX-spärr.

Vid reklamationer kommer relevanta personuppgifter, till exempel ditt namn och kontaktuppgifter, att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Det är möjligt att NIX-Telefon kommer att använda en utomstående part (medlem eller annan tredje part) för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av NIX-Telefons tjänster och NIX-Telefon kan därför komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har avtal med NIX-Telefon som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med NIX-Telefons uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar dem från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din spärr, hantera förfrågningar och klagomål och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller uppringningar i strid med spärren.

Var behandlas dina personuppgifter?

NIX-Telefon behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som NIX-Telefon behandlar om dig och få ut en kopia av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att, en gång per år, kostnadsfritt få ett registerutdrag över den behandling som NIX-Telefon genomför avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Vi kommer på din begäran inom rimlig tid att rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att begära att NIX-Telefon ska radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ska du kontakta vår Kundtjänst eller vårt Dataskyddsombud på det sätt som framgår under rubriken ”Kontakt”.

Klagomål på NIX-Telefons personuppgifts-behandling

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att behöva känna att du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Om du ändå känner att det är något fel eller någon brist i vår behandling av dina personuppgifter får du gärna vända dig till vårt Dataskyddsombud.

Om du känner att du inte får svar från NIX-Telefon eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med ditt klagomål.

www.imy.se finns information hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.