Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Regler för spärregistret NIX-Telefon

NIX-Telefon inrättades som en självreglering i november 1999. Registret drivs av Föreningen NIX-Telefon, med tio bransch- och intresseorganisationer som medlemmar och huvudmän, Direct Selling Sweden, Svensk Försäkring, Kontakta, Sveriges Annonsörer, Svenska Bankföreningen, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Tidskrifter, SWEDMA och Tidningsutgivarna.

1. Syfte

NIX-Telefon syftar till att i enlighet med 21 § marknadsföringslagen (2008:486) erbjuda ett spärregister där fysiska personer som har ett telefonabonnemang kan anmäla att de inte önskar bli kontaktade på det telefonnumret i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

NIX-Telefon syftar också till att ge näringslivet tillgång till ett centralt register över telefonabonnemang som tillhör fysiska personer som anmält att de inte önskar bli kontaktade per telefon i något sådant syfte.

Med fysiska personer förstås här konsumenter och enskilda näringsidkare.

2. Införande av telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon

Fysiska personer som har ett telefonabonnemang kan begära att telefonnumret införs i spärregistret NIX-Telefon. En sådan begäran kan exempelvis göras genom att den fysiska personen:

  1. Ringer 077 228 00 00 (från det telefonnummer som ska föras in i spärregistret NIX-Telefon) och följer de anvisningar som lämnas;
  2. Fyller i det webformulär som finns på nixtelefon.org och följer de instruktioner som framgår däri; eller
  3. Skickar ett undertecknat brev till NIX-Telefon. I brevet ska den fysiska personen uppge sitt namn och det telefonnummer som ska införas.

Från tid till annan kan den fysiska personen komma att erbjudas fler möjligheter att få sitt telefonnummer infört i spärregistret NIX-Telefon.

När ett telefonnummer införts i spärregistret NIX-Telefon spärras det omedelbart och kommer därefter inte längre vara tillgängligt, med undantag för det som anges i punkterna 5-7 nedan.

3. Borttagande av telefonnummer ur spärregistret NIX-Telefon

Telefonnummer med tillhörande uppgifter ska omedelbart tas bort ur spärregistret NIX-Telefon om den fysiska personen begär det eller om det registrerade numret överlåts, upphör eller på annat sätt ändras.

4. Utformning av och innehåll i spärregistret NIX-Telefon

Spärregistret NIX-Telefon ska föras med automatisk databehandling och innehålla uppgift om:

  • Den fysiska personens telefonnummer, samt
  • Datum för den fysiska personens begäran om att numret ska införas i spärregistret NIX-Telefon.

Samtliga personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifterna i registret kommer att användas för att administrera, upprätta och hålla spärregistret NIX-Telefon uppdaterat, för att mot ersättning till NIX-Telefons kunder ge dessa tillgång till personuppgifterna för att undvika att ett registrerat telefonnummer blir uppringt i strid med registret samt för att löpande kontrollera att telefonnumret bör kvarstå i registret. Uppgifterna kan också komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av NIX-Telefons tjänster. Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att Föreningen NIX-Telefon ska kunna hantera ärendet på ett effektivt sätt.

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i NIX-Telefons personuppgiftspolicy som återfinns på https://nixtelefon.org/personuppgiftspolicy/

5. Kontroll mot spärregistret NIX-Telefon

Enligt marknadsföringslagen ska kontroll mot spärregistret NIX-Telefon ske innan samtal till fysisk person i försäljnings-, marknadsförings-, eller insamlingssyfte rings för att säkerställa att telefonnumret inte finns registrerat i spärregistret. Huvudregeln är att det inte är tillåtet att ringa ett telefonnummer som finns registrerat i spärregistret. Under förutsättning att telefonnumret inte finns i spärregistret vid kontrolltillfället är det tillåtet att ringa den fysiska personen inom två (2) månader från den dagen kontrollen gjordes.

Kontroll krävs dock inte om något av undantagen under punkt 6 och 7 är tillämpliga. Föreningen ska erbjuda försäljare, marknadsförare och insamlingsorganisationer att mot ersättning utföra kontroller enligt ovan. Föreningen ska tillmötesgå olika berättigade behov att kunna utföra kontroller på skilda sätt.

6. Undantag från kontroll mot spärregistret NIX-Telefon

Det är inte förenligt med 5 § marknadsföringslagen att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till fysisk person vars telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon. I nedan angivna fall (punkterna 6.1-6.3) strider det dock inte mot marknadsföringslagen att i sådana syften ringa till en fysisk person även om den fysiska personens telefonnummer finns i spärregistret.

Om en fysisk person gentemot ett enskilt företag eller en organisation uttryckligen avböjt telefonkontakt i ovan angivna syften strider det dock alltid mot marknadsföringslagen att företaget respektive organisationen kontaktar en fysisk person i sådana syften.

6.1 Uttryckligt samtycke till telefonkontakt

Om en fysisk person lämnat uttryckligt samtycke i enlighet med 3 § personuppgiftslagen (1998:204) alternativt lämnar eller har lämnat ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 4 p. 11 och artikel 7 i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) till att kontakt får tas per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte får den fysiska personen kontaktas i de syften samtycket avser, även om dennes telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon. Med uttryckligt samtycke menas varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Vid insamlingen av ett uttryckligt samtycke från en fysisk person ska det tydligt framgå om samtycket även omfattar att ta emot marknadsföringserbjudanden via telefon från andra företag eller organisationer under förutsättning att:

  1. Företagen eller organisationen namngetts.
  2. Den fysiska personen genom möjlighet att få kryssmarkera i en jatack-ruta i anslutning till varje namngivet företag eller organisation får uttrycka sin vilja att ta emot reklam från just detta företag eller organisation.

Att det tydligt ska framgå vad samtycket omfattar innebär bland annat att informationen inte endast kan lämnas i allmänna villkor eller motsvarande. Med namngivna företag avses även företag eller organisation inom en koncern.

Den fysiska personen vars telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon får kontaktas i max 3 månader efter det att samtycket har lämnats eller tills dess att samtycket återkallas, vilket som inträffar först. Återkallelsen kan ske antingen muntligt eller skriftligt.

6.2 Etablerat kundförhållande

Det strider inte mot marknadsföringslagen att ringa en fysisk person för att lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster om det föreligger ett etablerat kundförhållande. Detta gäller även om den fysiska personens telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon.

Ett kundförhållande enligt ovan ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, men inte mer än ett (1) år. För avtal som periodiskt förnyas, t.ex. om prenumeration eller försäkring, ska denna tid anses motsvara den senaste avtalsperiodens längd, men inte vara längre än ett (1) år om inte särskilda skäl föreligger.

6.3 Telefonnummer som ägs av enskild näringsidkare

Om ett telefonnummer som är infört i spärregistret NIX-Telefon innehas av en enskild näringsidkare och denne är aktiv dvs. uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier:
i. Momsregistrerad; eller
ii. Registrerad som arbetsgivare; eller
iii. F-skatteregistrerad

är det tillåtet att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa sådana samtal som avser produkter och tjänster som riktar sig till den fysiska personen i dennes roll som näringsidkare.

7. Telefonnummer som ägs av en juridisk person

När det gäller telefonnummer som är införda i spärregistret NIX-Telefon och som innehas av en juridisk person och som även brukas av en fysisk person för privata ändamål, är det inte tillåtet att ringa samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte om samtalet riktar sig till den fysiska personen i egenskap av konsument. Däremot är det tillåtet att ringa samtal som avser abonnentens, dvs. den juridiska personens näringsverksamhet. Sådana samtal får endast ringas under den tid som den juridiska personen normalt kan anses vara aktiv, dvs vanligtvis under kontorstid.

8. Leverantörer av NIX-spärrtjänst

Föreningen NIX-Telefon ålägger de leverantörer som i samarbetsavtal med NIX-Telefon tillhandahåller telefonnummer för försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte att kontrollera att telefonnummer till enskilda näringsidkare vars nummer är spärrade i NIX-Telefon inte används för försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte av konsumentrelaterade produkter, såvida inte något av undantagen i punkterna 6.1-6.3 föreligger.

9. Tillämplighet av dessa regler

Tillämpligheten av dessa regler behandlas bl.a. av Etiska nämnden för direktmarknadsföring – NIX-nämnden.

10. Giltighet

Dessa regler är giltiga från och med den 1 januari 2019.

Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.